• صفحه اصلی
  • مدل بهبود خدمات بانکداری با استفاده از مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه و بررسی تاثیر آن بر وفاداری مشتری در بانک ملت
کد مقاله : 202007118201 بازدید : 316 صفحه: 44 - 33

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط