• صفحه اصلی
  • تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT
کد مقاله : 202006218176 بازدید : 726 صفحه: 16 - 1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط