• صفحه اصلی
  • ارائه مدلی برای استخراج اطلاعات از مستندات متنی، مبتنی بر متن¬کاوی در حوزه یادگیری الکترونیکی
کد مقاله : 202007088191 بازدید : 447 صفحه: 54 - 47

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط