• صفحه اصلی
  • بررسی تاثیر تنظیمات پارامترهای سخت¬افزاری بر انرژی مصرفی در الگوریتم ضرب برداری ماتریس¬های تنک بر روی پردازنده¬های گرافیکی
کد مقاله : 202007118205 بازدید : 389 صفحه: 88 - 77

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط