• صفحه اصلی
  • ارائه يك روش اوليه جهت تخمين پروژه‌هاي نرم‌افزاري مبتنی بر تراکنش منطقی
کد مقاله : 202007118203 بازدید : 421 صفحه: 66 - 57

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط