• صفحه اصلی
  • تعيين ماشين¬هاي بردار پشتيبان بهينه در طبقه¬بندي تصاوير فرا طیفی بر مبناي الگوريتم ژنتيک
کد مقاله : 202007088194 بازدید : 575 صفحه: 24 - 9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط