• صفحه اصلی
  • ارائۀ الگويي براي ارزيابي خدمات فناوري اطلاعات برمبناي رويكردي براساس مدل‌هاي حاكميت فناوري اطلاعات
کد مقاله : 202007118321 بازدید : 391 صفحه: 62 - 53

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط