• صفحه اصلی
  • ارائۀ روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی
کد مقاله : 202007118322 بازدید : 455 صفحه: 78 - 63

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط