• صفحه اصلی
  • طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاست¬گذاری ارتقای شاخص¬های شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
کد مقاله : 202007118310 بازدید : 450 صفحه: 70 - 55

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط