• صفحه اصلی
  • تشخیص درب مبتنی بر بینایی ماشین در صحنه‎های بیرونی
کد مقاله : 202007118311 بازدید : 443 صفحه: 82 - 71

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط