• صفحه اصلی
  • تلفیق مدل تحلیل پوششی داده¬ها و درخت تصمیم به منظور ارزیابی واحدهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات
کد مقاله : 202007118316 بازدید : 384 صفحه: 80 - 61

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط