• صفحه اصلی
  • بخش‌بندي تصاوير رنگي بيروني به هدف تشخيص اشياء به كمك هيستوگرام با دقت دوگانه
کد مقاله : 202007088196 بازدید : 516 صفحه: 56 - 37

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط