• صفحه اصلی
  • ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد آمیخته
کد مقاله : 202007188339 بازدید : 499 صفحه: 90 - 73
مقالات مرتبط