• صفحه اصلی
  • مدل‌سازی بهينۀ رضایتمندی بیمار از پزشک مبتني بر روش¬هاي يادگیری ماشین
کد مقاله : 202007118318 بازدید : 446 صفحه: 23 - 1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط