• صفحه اصلی
  • یک روش جدید حریصانه مبتنی بر مدل آبشاری برای محاسبه‌ی حداکثر سازی نفوذ در شبکه‌های اجتماعی
کد مقاله : 202006218181 بازدید : 577 صفحه: 98 - 85

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط