• صفحه اصلی
  • تولید نام‌های زیبا و معنادار ایرانی به‌کمک الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی
کد مقاله : 202005071461 بازدید : 691 صفحه: 65 - 43

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط