• صفحه اصلی
  • ارائه روشی برای بخش‌بندي مشتريان با استفاده از مدل RFM در شرایط عدم قطعیت
کد مقاله : 202007118309 بازدید : 432 صفحه: 54 - 41

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط