• صفحه اصلی
  • استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران
کد مقاله : 202007118314 بازدید : 439 صفحه: 46 - 37

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط