• صفحه اصلی
  • اصلاح توام نقص ابیراهی لنز دوربین و خطای خروج از مرکز تصویر با بهره‌گیری از مدل اصلاح شده زرنیک
کد مقاله : 202005061299 بازدید : 713 صفحه: 42 - 27

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط