• صفحه اصلی
  • بهبود دقت مدل GMM در قالب سیستم GMM-VSM در کاربرد تشخیص زبان گفتاری
کد مقاله : 202007118324 بازدید : 508 صفحه: 8 - 1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط