• صفحه اصلی
  • تحلیل محتوایی و ساختاری تالارهای گفتگوی برخط به منظور استخراج روابط اجتماعی کاربران و به‌کارگیری آن‌ها در مکانیزم‌های گروه بندی
کد مقاله : 202007088186 بازدید : 403 صفحه: 7 - 1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط