• صفحه اصلی
  • آموزش شبکه عصبی MLP در فشرده¬سازی تصاویر با استفاده از روش GSA
کد مقاله : 202007118328 بازدید : 527 صفحه: 53 - 45

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط