• صفحه اصلی
  • ارائه متدولوژی انتخاب استراتژی مدیریت پروژه¬های فناوری اطلاعات
کد مقاله : 202006218177 بازدید : 551 صفحه: 34 - 17

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط