فهرست مقالات سعید بختیاری


 • مقاله

  1 - بهبود مسیریابی جهت کنترل ازدحام در شبکه¬هاب مبتنی بر نرم¬افزار با استفاده از کنترلرهای توزیع¬شده
  سعید بختیاری سعید بختیاری
  شماره 39 , سال 11 , بهار-تابستان 1398
  شبکه¬های مبتنی بر نرم¬افزار (SDN) برای استفاده در تعیین مسیریابی ترافیک شبکه قابل انعطاف هستند، زیرا سطح داده¬ای و سطح کنترلی را از یکدیگر تفکیک می¬کنند. یکی از چالش¬های بزرگی که پیش روی شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار قرار گرفته است، انتخاب مکان¬هایی مناسب برای قرار¬دادن و چکیده کامل
  شبکه¬های مبتنی بر نرم¬افزار (SDN) برای استفاده در تعیین مسیریابی ترافیک شبکه قابل انعطاف هستند، زیرا سطح داده¬ای و سطح کنترلی را از یکدیگر تفکیک می¬کنند. یکی از چالش¬های بزرگی که پیش روی شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار قرار گرفته است، انتخاب مکان¬هایی مناسب برای قرار¬دادن و توزیع کنترلرها (کنترل¬کننده¬ها) است؛ به گونه‌ای که بتوان تأخیر بین کنترلرها و سوئیچ¬ها را در شبکه‌های گسترده کاهش داد. در همین راستا اغلب روش‌های ارائه شده بر روی کاهش تأخیر متمرکز بوده‌اند. ولی تأخیر تنها یکی از عواملی است که در کارائی شبکه و کاهش هزینه¬ی کلی بین کنترلرها و سوئیچ‌های مرتبط با آن‌ها نقش دارد. این مقاله به بررسی عوامل بیشتری برای کاهش هزینه بین کنترلر¬ها و سوئیچ¬ها نظیر ترافیک لینک¬های ارتباطی می¬پردازد. به همین منظور یک الگوریتم مبتنی برخوشه¬بندی برای بخش¬بندی شبکه ارائه می¬شود. با بهره گیری از این الگوریتم می‌توان تضمین کرد که هر بخش از شبکه می‌تواند حداکثر هزینه (شامل تأخیر و ترافیک موجود روی لینک¬ها) را در بین کنترلر و سوئیچ¬های مربوط به آن کاهش دهد. در این مقاله، با بکارگیری از Topology Zoo، شبیه‌سازی‌های گسترده‌ای تحت توپولوژی¬های واقعی شبکه انجام شده است. نتایج شبیه¬سازی¬ها نشان می¬دهد در شرایطی که احتمال ازدحام در شبکه بالا می¬رود، الگوریتم پیشنهادی با شناسایی لینک¬های گلوگاه در مسیرهای ارتباطی هر گره با سایر گره¬ها، توانسته به خوبی ازدحام را در شبکه کنترل نماید. لذا، با در نظر گرفتن دو معیار تأخیر و میزان مشغول بودن لینک¬ها، فرآیند قرارگیری و توزیع کنترلر¬ها را در عمل خوشه-بندی با دقت بالاتری انجام می¬دهد. با این کار، میانگین حداکثر هزینه¬ی انتها به انتها بین هر کنترلر و سوئیچ¬های مربوط به آن به ترتیب در توپولوژی¬های Chinanet کشور چین، Uunet کشور آمریکا، DFN کشور آلمان، و Rediris کشور اسپانیا به اندازه¬ی 4694/41، 2853/29، 3805/21 و 4829/46 درصد کاهش یافته است. جزييات مقاله