• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اصلاح ردیاب انتقال متوسط برای ردگیری هدف با الگوی تابشی متغیر
    پیمان معلم عليرضا  معمارمقدم جواد  عباس پور مسعود  کاوش تهرانی
    یکی از روش های مرسوم در زمینه ی ردیابی تصويری اهداف غیرصلب، استفاده از روالی تکراری به نام انتقال متوسط در تعیین موقعیت مد مرکزی هدف است. نمایش هدف در ردياب انتقال متوسط برپایه ی هیستوگرام ویژگی بانقاب گذاری مکانی با یک کرنل مستقل از جهت انجام می شود. بحراني ترين چالش د چکیده کامل
    یکی از روش های مرسوم در زمینه ی ردیابی تصويری اهداف غیرصلب، استفاده از روالی تکراری به نام انتقال متوسط در تعیین موقعیت مد مرکزی هدف است. نمایش هدف در ردياب انتقال متوسط برپایه ی هیستوگرام ویژگی بانقاب گذاری مکانی با یک کرنل مستقل از جهت انجام می شود. بحراني ترين چالش در ردیاب انتقال متوسط، تنظیم مقیاس کرنل است. تاکنون هیچ روش کارامد و بی عیب و نقصی برای تنظیم و یا وفق دهی ابعاد کرنل، زمانی که ابعاد هدف تغییرمی کند، ارائه نشده است. مشکل دیگر ردیاب انتقال متوسط در رویارویی با هدف با الگوی تابشی متغیر پیش می آید. در این مقاله با رویکرد حل این مشکلات، الگوریتم ردیابی انتقال متوسط همراه با اندازه بندی وفقی قوی ارائه مي‌گردد، ضمن این که مشکل الگوریتم انتقال متوسط را در مواجهه با تغییرات الگوی تابشی هدف با وفق دهی مدل هدف در هر قاب حل می کند. در روش پیشنهادی، ابتدا با استفاده از روش محاسبه ی توان ناشی از مشتقات مکان- زمانی شدت پیکسل های تصویر، ابعاد پنجره در قاب بعد تنظیم می شود. سپس نتایج حاصل از اندازه بندی پنجره در قاب بعد، در ردیاب انتقال متوسط اعمال می شود. نتایج نشان مي ‌دهند که استفاده از الگوریتم پیشنهادی ضمن اينكه به كاهش خطای موقعيت يابي هدف در مقايسه با الگوريتم انتقال متوسط استاندارد مي ‌انجامد، در برابر تغييرات تباین2 و الگوي تابشي هدف نيز كارايي قابل توجهي از خود نشان می دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تعيين ماشين¬هاي بردار پشتيبان بهينه در طبقه¬بندي تصاوير فرا طیفی بر مبناي الگوريتم ژنتيک
    فرهاد صمدزادگان حديثه سادات  حسني
    امروزه تصاوير فرا طیفی به علت غناي اطلاعات طيفي يک ابزار قوي و کارامد در سنجش از دور به حساب مي آيند و امکان تمايز بين عوارض مشابه را فراهم مي آورند. با توجه به پايداري ماشین‌های بردار پشتیبان در فضاهايي با ابعاد بالا، یک گزينه مناسب در طبقه بندي تصاوير فرا طیفی محسوب م چکیده کامل
    امروزه تصاوير فرا طیفی به علت غناي اطلاعات طيفي يک ابزار قوي و کارامد در سنجش از دور به حساب مي آيند و امکان تمايز بين عوارض مشابه را فراهم مي آورند. با توجه به پايداري ماشین‌های بردار پشتیبان در فضاهايي با ابعاد بالا، یک گزينه مناسب در طبقه بندي تصاوير فرا طیفی محسوب مي شوند. با اين وجود، عملکرد این طبقه بندي کننده ها تحت تأثیر پارامترها و فضاي ويژگي ورودي آن ها مي باشد. به منظور استفاده از ماشين هاي بردار پشتيبان با بيشترين کارایی، مي بايست مقادير بهينه ي پارامترها و همچنين زير مجموعه بهينه از ويژگي هاي ورودي تعيين گردند. در اين تحقيق از توانايي الگوريتم ژنتيک به عنوان يک تکنيک بهينه سازي فرا ابتکاري، در تعيين مقادير بهينه پارامترهاي ماشين هاي بردار پشتيبان و همچنين انتخاب زيرمجموعه ويژگي هاي بهينه در طبقه بندي تصاوير فرا طیفی استفاده شده است. نتايج عملي از به‌کارگیری روش فوق در خصوص داده هاي فرا طیفی سنجنده AVIRISنشان مي دهند، ويژگي هاي ورودي و پارامترها هر کدام جداگانه تأثیر بسزايي بر عملکرد ماشين هاي بردار پشتيبان دارند ولي بهترين عملکرد طبقه-بندي کننده با حل همزمان آن دو بدست مي آيد. در حل همزمان تعيين پارامتر و انتخاب ويژگي، براي کرنل گوسين و پلي نوميال به ترتيب 5% و 15% افزايش دقت با حذف بيش از نيمي از باندهاي تصوير حاصل شد. همچنين الگوريتم بهينه سازي شبيه سازي تبريد تدريجي به منظور مقايسه با الگوريتم ژنتيک پياده سازي شد که نتايج حاکي از برتري الگوريتم ژنتيک به ويژه با بزرگ و پيچيده شدن فضاي جستجو در رويکرد حل همزمان تعيين پارامتر و انتخاب ويژگي مي باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بکارگیری روش ترکیبی SPIHT-DCT با استفاده از مقیاس¬پذیری مکانی و مکانی– زمانی برای کد کردن تصاویر ویدئویی HDTV
    وحید رضا  صیرفیان سیامک  طالبی
    در این مقاله، کد کننده ترکیبی با استفاده از دو ویژگی مقیاس پذیری مکانی و مقیاس پذیری مکانی–زمانی برای کد کردن ویدئو با درجه تفکیک بالا ارائه شده است. در روش ترکیبی، قاب های ویدئویی Intra و Inter به دو روش متفاوت کد می شوند. قاب های Intraبا استفاده از الگوریتم SPIHT1 که چکیده کامل
    در این مقاله، کد کننده ترکیبی با استفاده از دو ویژگی مقیاس پذیری مکانی و مقیاس پذیری مکانی–زمانی برای کد کردن ویدئو با درجه تفکیک بالا ارائه شده است. در روش ترکیبی، قاب های ویدئویی Intra و Inter به دو روش متفاوت کد می شوند. قاب های Intraبا استفاده از الگوریتم SPIHT1 که مبتنی بر تبدیل موجک است کد می شوند. قاب های Inter به روش معمول استاندارد MPEG-2 و بر اساس تبدیل DCT کد می شوند. با کد کردن ویدئو با درجه تفکیک بالا به دو روشمقیاس پذیری مکانی و مقیاس پذیری مکانی– زمانی، ویدئو از طریق دو یا سه لایه ارسال می شود. داده های ارسالی از لایه ها، ویدئویی با وضوح و کیفیت متفاوت به کاربر عرضه می کنند. به این ترتیب کاربر می تواند بر اساس نیاز خود سرویس مناسب را انتخاب کند. در مقیاس پذیری مکانی لایه پایه و لایه ارتقا ساختار کدینگ یکسانی دارند. ولی درمقیاس پذیری مکانی- زمانی لایه ارتقا دوم، به دلیل اینکه فقط شامل قاب های Inter است، فقط مبتنی بر روش استاندارد کد می شود. نتایج شبیه سازی های انجام شده روی ویدئوهای مختلف با درجه تفکیک بالا، بهبود کیفیت تصویر نهایی در روش ترکیبی پیشنهادی با مقیاس پذیری را در لایه های مختلف، نسبت به روش مبتنی بر استاندارد MPEG-2 نشان می دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بخش‌بندي تصاوير رنگي بيروني به هدف تشخيص اشياء به كمك هيستوگرام با دقت دوگانه
    جواد  راستي سید امیرحسن منجمی عباس  وفایی
    يكي از مسايل مهم در پردازش خودكار تصاوير بيروني، نحوه بخش‌بندي اين تصاوير به هدف تشخيص شيء در آنها مي‌باشد. مشخصات خاص اين تصاوير از جمله تنوع رنگ، اثرات نوري متفاوت، وجود سايه‌هاي رنگي، جزييات بافتي زياد و وجود اشياء كوچك و ناهمگن باعث مي‌شود مسأله بخش‌بندي تصاوير بيرو چکیده کامل
    يكي از مسايل مهم در پردازش خودكار تصاوير بيروني، نحوه بخش‌بندي اين تصاوير به هدف تشخيص شيء در آنها مي‌باشد. مشخصات خاص اين تصاوير از جمله تنوع رنگ، اثرات نوري متفاوت، وجود سايه‌هاي رنگي، جزييات بافتي زياد و وجود اشياء كوچك و ناهمگن باعث مي‌شود مسأله بخش‌بندي تصاوير بيروني به ويژه بخش‌بندي رنگي با چالش‌هاي جدي مواجه شود. در تحقيقات قبليبراي خوشه‌بندي رنگي تصاوير بيروني به هدف بخش‌بندي ابتدايي، روشي مبتني بر الگوريتم خوشه‌بندي k-means در بستري با دقت چندگانه پيشنهاد شده بود.اين روش با استفاده از محو عمدي جزييات بافتي تصوير و حذف كلاسهاي محرز در تصاوير محو شده و سپس اضافه كردن كلاسها در تصاوير با دقت بالاتر، كارايي مناسبي براي بخش‌بندي ابتدايي اين تصاوير در مقايسه با روش k-means عادي نشان مي‌داد.در اين مقاله، يك روش تطبيق‌پذير با تصوير با استفاده از هيستوگرام حلقوي ته‌رنگ براي تشخيص كلاس‌هاي محرز در تصاوير محوشده در بستري با دقت دوگانه پيشنهاد گرديده است.كارايي اين الگوريتم به كمك يك روش ارزيابينظارت‌شده روي دو پايگاه داده از تصاوير بيروني بررسي شده كه حدود 20% كاهش خطاي پيكسلي در بخش‌بندي و نيز دقت و حدود 30% سرعت بيشتر در همگرايي الگوريتم خوشه‌بندي، نشانگر كيفيت بالاتر روش پيشنهادي نسبت به روش عادي است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تقویت محور مرکزی سازه های لوله ای و کاربرد آن در استخراج محور مرکزی ورید پورتال
    امیرحسین  فروزان رضا  آقایی زاده ظروفی یوشی¬نبو  ساتو ماساتوشی  هوری
    در این مقاله با ارائه توصیف جدیدی از ویژگی نقاط محور مرکزی ساختارهای لوله ای، روشی برای تقویت این ساختارها پیشنهاد شده است. در این روش، در یک چارچوب چندمقیاسی و با استفاده از بردارهای ویژه ماتریس هسین نقاط تصویر، فاصله هر نقطه را از لبه های تصویر به دست می-آوریم. برای ن چکیده کامل
    در این مقاله با ارائه توصیف جدیدی از ویژگی نقاط محور مرکزی ساختارهای لوله ای، روشی برای تقویت این ساختارها پیشنهاد شده است. در این روش، در یک چارچوب چندمقیاسی و با استفاده از بردارهای ویژه ماتریس هسین نقاط تصویر، فاصله هر نقطه را از لبه های تصویر به دست می-آوریم. برای نقاطی که روی محور مرکزی قرار دارند این فاصله از دوسر هر راستای دلخواه متقارن است. در این مرحله با نمونه برداری فاصله هر نقطه از لبه های تصویر در راستاهای مختلف، به نقاطی که تقارن بیشتری دارند مقدار بیشتری نسبت می دهیم. در مرحله بعد برای تقویت محور مرکزی لوله ها، از یک فیلتر براساس روش Pock استفاده می کنیم. ارزیابی روش پیشنهادی با استفاده از تصاویر فانتوم دوبعدی و سه بعدی و داده-های پزشکی به صورت کیفی و کمی با معیارهای حداکثر خطای تعیین محور مرکزی و نرخ آشکارسازی انجام گرفته است که مزیت این روش را به روش های موجود نشان می دهد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور
    مصطفی  صادقی مسعود شفیعی
    در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظو چکیده کامل
    در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظور بهبود کیفیت محصول و حفظ بازار رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی تکنیک‌های پردازش تصویر مورد استفاده، با به‌کارگیری پردازش تصویر به کمک موجک گابور دو بعدی راه حل سریع و با دقت بالا برای آشکار سازی عیوب بافتی ورق‌های فولادی ارائه شده است. در ابتدا با استفاده از موجک گابور ویژگی‌های بافتی قابل توجهی را از تصاویر استخراج می‌کند که هم دربرگیرنده‌ی جهات مختلف و هم فرکانس‌های مختلف می‌باشد. سپس با استفاده از روش آماری،تصاویری که دربردارنده ی عیوب به طور واضح‌تری هستند انتخاب شده و محل وقوع عیب تعیین می‌گردد. با ارائه‌ی نمونه‌های آزمایشی میزان دقت و سرعت عمل روش به‌کار گرفته شده نشان داده شده است. پرونده مقاله