لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 سمیه آهاری s.ahari77@yahoo.com کارشناس فصلنامه استاد دکترا
2 متین سادات برقعی m.borghei@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
3 ماندانا فرزانه m.farzaneh@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
4 مونا جامی پور monajamipour@gmail.com دانشگاه حضرت معصومه (س) استاد دکترا
5 محمدکاظم صیادی mk.sayadi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
6 احسان آریانیان ehsan_arianyan@itrc.ac.ir استاد دکترا
7 حسن رشیدی hrashi@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی استاد دکترا
8 محمد طهماسبی tahmasebi@yazd.ac.ir هیات علمی استادیار دکترا
9 کامبیز بدیع k_badie@itrc.ac.ir استاد دکترا
10 فاطمه ثقفی fsaghafi@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دکترا
11 سید کمال واعظی vaezi_ka@ut.ac.ir استاد دکترا
12 رضا روانمهر r.ravanmehr@iauctb.ac.ir استاد دکترا
13 محمود خراط kharrat@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات مربی کارشناسی ارشد
14 یوسف درمانی darmani@kntu.ac.ir استاد دکترا
15 محمدحسین عامری مهر Mh.amerimehr@itrc.ac.ir استاد دکترا
16 محمد  منثوری mmanthouri@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد استاد دکترا
17 علیرضا  جلفایی alireza.jolfaei@mq.edu.au Macquarie University استاد دکترا
18 رضا کلانتری kalantar@itrc.ac.ir استاد دکترا
19 احمدرضا غزنوی ar.ghaznavi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
20 سهیلا کرباسی s.karbasi@gu.ac.ir استاد دکترا
21 بهروز  مینایی بیدگلی bminaei@gmail.com علم و صنعت استاد دکترا
22 علیرضا منصوری amansuri@itrc.ac.ir عضو هیأت علمی استاد دکترا
23 مهدی ازوجی m.ezoji@nit.ac.ir Babol Noshivani University of Technology استادیار دکترا
24 محمدجواد فدایی اسلام fadaei@semnan.ac.ir استاد دکترا
25 امین نظارات amin_nezarat@hotmail.com استاد دکترا
26 مرتضی سرگلزایی جوان javan.it@gmail.com استاد دکترا
27 امید مهدی عبادتی ebadati@khu.ac.ir عضو هیأت علمی دانشگاه دانشیار دکترا
28 ایوب محمدیان mohamadian@ut.ac.ir استاد دکترا
29 علی اکبر نیک نفس niknafs@mail.uk.ac.ir استاد دکترا
30 حمیدرضا رشیدی کنعان h.rashidykanan@sru.ac.ir استاد دکترا
31 حسین صدر Sadr@qiau.ac.ir هیات علمی استاد دکترا
32 کیامرث فتحی هفشجانی Fathi@azad.ac.ir دانشگاه آزاد واحد جنوب استاد دکترا
33 عاطفه خزاعی atefeh.khazaei@gmail.com استاد دکترا
34 مسعود سعید msaeedmz@gmail.com عضو هیئت علمی استادیار دکترا
35 زهرا کریمی zdehkordi@gmail.com گروه علوم کامپیوتر - دانشگاه شهرکرد استادیار دکترا
36 عاطفه فرازمند a.farazmand@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مربی کارشناسی ارشد
37 امیرحسین مزینی mozayani@modares.ac.ir عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس دانشیار دکترا
38 محسن راجی mraji@shirazu.ac.ir Shiraz University استادیار دکترا
39 سمیه زنگیان s.zangian@yahoo.com دانشگاه سمنان استاد دکترا
40 نسرین دسترنج ndastranj@gmail.com پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
41 امیر تاجفر am.tajfar@itrc.ac.ir دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
42 ساسان کرمی زاده s.karamizadeh@itrc.ac.ir استاد دکترا
43 حمیدرضا احمدیان چاشمی hr.ahmadian@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
44 جلال الدین نصیری Nasiri.jalal62@gmail.com ایرانداک استادیار دکترا
45 پیام محمودی p.mahmoudi@umz.ac.ir استاد دکترا
46 ساسان حسینعلی زاده s.alizadeh@itrc.ac.ir استاد دکترا
47 سید محمد رضوی زاده smrazavi@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار دکترا
48 محمود محصل فقهی mohasselfeghhi@tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز استادیار دکترا
49 رضا  مولایی فرد rezamolae3@gmail.com دانشگاه آزاد واحد دزفول دانش آموخته دکترا
50 شهرام علی یاری aliyari358@yahoo.com هیات علمی استاد دکترا
51 حسن یگانه yeganeh@itrc.ac.ir استاد دکترا
52 مرجان نادران طحان m.naderan@scu.ac.ir دانشیار دکترا
53 شهریار  محمدی mohammadi@kntu.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران دانشیار دکترا
54 محمد صیاد حقیقی sayad@ut.ac.ir استاد کارشناسی
55 قادر  ابراهیم پور g.ebrahimpour@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
56 سیدابراهیم دشتی رحمت آبادی sayed.dashty@gmail.com هیات علمی دانشیار دکترا
57 سید لیلا میرطاهری mirtaheri@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
58 رضا شهبازیان shahbazian.reza@gmail.com استاد دکترا
59 معصومه شیرچیان m.shirichian@itrc.ac.ir استاد دکترا
60 زهرا شیرمحمدی z.shirmohammadi@gmail.com دانشگاه رجایی استادیار دکترا
61 نسیم   خضوعی Khozooyi2003@gmail.com دانشگاه یاسوج استادیار دکترا
62 محمد بحرانی bahrani@atu.ac.ir استاد دکترا
63 سیدمهدی Sadat Rasoul sadatrasoul@gmail.com دانشیار دکترا
64 حسن نجفی سولاری najafi.soulari@yahoo.com استاد دکترا
65 زینب صامعی z.sameie@gmail.com استاد کارشناسی
66 هادی ویسی h.veisi@ut.ac.ir دانشیار دکترا
67 محمدحسین معیری h_moaiyeri@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
68 محمدهادی بکائی mh.bokaei@itrc.ac.ir استاد دکترا
69 مهدی جم پور m_jampour@yahoo.com استاد دکترا
70 طاهره صاحب t.saheb@modares.ac.ir استاد دکترا
71 عباس محمدی abm1381@yahoo.com استاد دکترا
72 محمود محمدطاهری mtaheri@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
73 نیلوفر مراد حاصل moradhassel@gmail.com عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
74 زینب نخعی z.nakhaei62@gmail.com استاد دکترا
75 مهدی سمیع samie@itrc.ac.ir عضو هيأت علمی مربی کارشناسی ارشد
76 ناهید امانی n_amani@itrc.ac.ir استاد کارشناسی
77 علیرضا بهراد behrad@shahed.ac.ir Shahed Universiety استادیار دکترا
78 آتنا عبدی a_abdi@kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیر استادیار دکترا
79 محمدجواد رستمی mjrostamy@yahoo.com استاد کارشناسی
80 پژمان گودرزی pgoudarzi@itrc.ac.ir استاد دکترا
81 محمد ستاری msattarimng.mui@gmail.com استادیار کارشناسی
82 مهدی سالخورده حقیقی haghighi@sadjad.ac.ir استاد دکترا
83 رامین خسروی ra_khosravi@yahoo.com دانشگاه آزاد قزوین استادیار دکترا
84 علیرضا یاری a_yari@itrc.ac.ir استاد دکترا