کریم فائز استاد
kfaez@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر