مدير مسئول

مسعود شفیعی دانش آموخته
mshafiee@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سردبیر

محمد شهرام معین دانشیار
moin@itrc.ac.ir دکترا
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت تحریریه

محمدرضا عارف استاد
aref@sharif.edu@ دکترا
دانشگاه صنعتي شريف
مسعود شفیعی دانش آموخته
mshafiee@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کریم فائز استاد
kfaez@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیداحمد معتمدی استاد
motamedi@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرخ حجت کاشانی استاد
kashani@iust.ac.ir دکترا
دانشگاه علم و صنعت ایران
فرخ مروستی استاد
marvasti@sharif.ir دکترا
دانشگاه صنعتی شریف
روزبه معینی مازندران استاد
moini@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا فرجي دانا دانش آموخته
reza@ut.ac.ir دکترا
دانشگاه تهران
سید احمدرضا شرافت استاد
sharafat@ieee.org دکترا
دانشگاه تربيت مدرس
کمال محامدپور استاد
kmpour@kntu.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
علی اکبر جلالی استاد
drjalali@gmail.com دکترا
دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدکاظم اکبری فتيدهي دانشیار
akbarif@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کامبیز بدیع استاد
k_badie@itrc.ac.ir دکترا
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
حمیدرضا ربیعی دانش آموخته
rabiee@sharif.edu دکترا
دانشگاه صنعتي شريف
امیر البدوی استاد
albadvi@modares.ac.ir دکترا
دانشگاه تربيت مدرس
محمد تشنه لب استاد
teshnehlab@eetd.kntu.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
محمد شهرام معین استادیار
moin@itrc.ac.ir دکترا
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
09123458386

مدیر داخلی

محمدشهرام معین استادیار
moin@itrc.ac.ir دکترا