کمال محامدپور استاد
kmpour@kntu.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي