روزبه معینی مازندران استاد
moini@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر