فرخ مروستی استاد
marvasti@sharif.ir دکترا
دانشگاه صنعتی شریف