• صفحه اصلی
  • تشخیص درب مبتنی بر بینایی ماشین در صحنه‎های بیرونی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007118311 بازدید : 9758 صفحه: 71 - 82

20.1001.1.27170411.1395.8.30.6.8

نوع مقاله: پژوهشی