• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحلیل محتوایی و ساختاری تالارهای گفتگوی برخط به منظور استخراج روابط اجتماعی کاربران و به‌کارگیری آن‌ها در مکانیزم‌های گروه بندی
    فاطمه  عروجی فتانه تقی یاره
    امروزه به لطف رشد و توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، سیستم‌های یادگیری برخط قادر شده‌اند امکانات یادگیری گروهی و فضای تعامل و تبادل نظر میان یادگیرندگان را فراهم آورند. این امر مستلزم تشکیل گروه‌های یادگیری موثر و فراهم آوری ابزارهای مشارکت یادگیرندگان در محیط‌های ی چکیده کامل
    امروزه به لطف رشد و توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، سیستم‌های یادگیری برخط قادر شده‌اند امکانات یادگیری گروهی و فضای تعامل و تبادل نظر میان یادگیرندگان را فراهم آورند. این امر مستلزم تشکیل گروه‌های یادگیری موثر و فراهم آوری ابزارهای مشارکت یادگیرندگان در محیط‌های یادگیری برخط است که در سیستم‌های موجود که مراکز آموزشی مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرند به ندرت مشاهده می‌شود. در این مقاله محتوا و ساختار تالارهای گفتگو مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تحلیل محتوایی به منظور تطابق محتوای مباحثات با اهداف تالار و استخراج حوزه‌های مورد علاقه مشارکت‌کنندگان انجام شده است. محققین ضمن بیان دستاوردهای تحلیل شبکه اجتماعی یک محیط یادگیری دانشگاهی، راهکاری برای استخراج روابط اجتماعی افراد از طریق تحلیل ساختاری تالارهای گفتگو در یک محیط یادگیری برخط ارائه کرده‌اند. همچنین آن‌ها روشی برای به‌کارگیری روابط استخراج شده در مکانیزم‌های گروه‌بندی یادگیرندگان ارائه نموده‌اند و کارآمدی آن را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. بخش‌های مختلف این تحقیق در دوره‌های درسی مختلف در ترم‌های متوالی انجام شده است و دستاوردهای آن می‌تواند در راستای بهبود فعالیت‌های یادگیری همکارانه در محیط‌های یادگیری برخط و ترکیبی مورد استفاده قرار بگیرد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - آموزش به سبک چندرسانه¬ای و تأثیر آن بر يادگيري و يادداري ساختار دستوری زبان انگليسي
    سعید اسدی الهام  قبادي
    چندرسانه‌ای های آموزشی باعث تحول در روش های سنتی آموزش شده اند. اما تأثیرگذاری آن‌ها نیازمند دقت در طراحی آن‌ها بر اساس اهداف درس و توانایی های کاربران آن‌ها می باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر يادگيري و يادداري ساختار دستوری (گرامر) زبان انگليسي مورد مط چکیده کامل
    چندرسانه‌ای های آموزشی باعث تحول در روش های سنتی آموزش شده اند. اما تأثیرگذاری آن‌ها نیازمند دقت در طراحی آن‌ها بر اساس اهداف درس و توانایی های کاربران آن‌ها می باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر يادگيري و يادداري ساختار دستوری (گرامر) زبان انگليسي مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، نرم افزاري محقق ساخته برای آموزش گرامر طراحي شد و در گروه آزمايش مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آن با كلاس هاي متداول مقايسه شد. جامعه آماري، دانش آموزان دختر پايه اول مقطع راهنمايي شهر تهران بودند که به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله‌ای، ابتدا منطقه 8 به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس در یک مدرسه نمونه، دو گروه دانش آموز پایه اول راهنمایی، يك گروه به عنوان گروه آزمايش و يك گروه نیز به عنوان گروه گواه هر كدام مشتمل بر 55 دانش آموز انتخاب شدند. اين پژوهش به روش شبه تجربي بوده و براي تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي بهره گرفته شده است. گروه گواه آموزش سنتی زبان را در کلاس درس گذراند و هم زمان، گروه آزمايش سه جلسه آموزش گرامر در سايت رايانه مدرسه با استفاده از نرم افزار محقق ساخته تجربه کرد. نتايج پژوهش نشان دهنده افزايش يادگيري و يادداري ساختار دستوري در سطح 05/0 در گروه استفاده کننده از چندرسانه ای آموزشی در مقايسه با گروه كنترل بود که این یافته ها در نهایت تأثیر چندرسانه‌ای ي را بر يادگيري و یادداری گرامر زبان انگلیسی را تاييد مي كند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارزشیابی آموزش الکترونیکی با رویکرد بهینه کاوی 1 مطالعه موردی: آموزش عالی ایران
    عباس اناری نژاد علی اکبر صفوی فرشاد  مرادی
    هدف کلی این مقاله، ارزشیابی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران با استفاده از رویکرد بهینه کاوی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل دانشجویان چهار دانشگاه ارائه دهنده آموزش الکترونیکی در ایران (الف، ب، ج و د) بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای 702 نفر از آنان انتخاب شدند چکیده کامل
    هدف کلی این مقاله، ارزشیابی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران با استفاده از رویکرد بهینه کاوی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل دانشجویان چهار دانشگاه ارائه دهنده آموزش الکترونیکی در ایران (الف، ب، ج و د) بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای 702 نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته متشکل از ابعاد آموزش الکترونیکی (شامل امور سازمان و مدیریت، فناوری، جنبه های آموزشی، طراحی محیط ارائه، خدمات پشتیبانی، ارزشیابی، و ملاحظات اخلاقی و حقوقی) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن بین دانشجویان نمونه توزیع و با استفاده از روش‌های آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه، داده های به دست آمده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دانشگاه «د» با دارا بودن بالاترین میانگین در تمامی ابعاد، نسبت به سایر دانشگاه‌ها بهترین وضعیت را داشت و از بین سه دانشگاه دیگر؛ دانشگاه «ب» در پنج بعد و دانشگاه «ج» در دو بعد از ابعاد هفت‌گانه آموزش الکترونیکی برتر نشان دادند. ضمن اینکه بهینه کاوی می‌تواند از طریق بررسی و آزمایش فرایندها و مدل‌ها در دیگر دانشگاه‌ها و تطبیق تکنیک‌ها و رویکردهای آن‌ها بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - سنجش وضعیت شکاف برتری خدمات الکترونیکی در دانشگاه پیام¬نور
    مهدی  معینی کیا عادل  زاهد بابلان
    این پژوهش به منظور سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی در دانشگاه پیام نور بر اساس الگوی ای-سروکوآل، شکاف برتری خدمات اندازه گیری شد. روش پژوهش از نظر راهبرد اصلی: کمی؛ از نظر هدف: کاربردی؛ از نظر راهکار اجرایی: میدانی و اسنادی و از نظر تکنیک تحلیلی: توصیفی- زمینه یابی بود. جام چکیده کامل
    این پژوهش به منظور سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی در دانشگاه پیام نور بر اساس الگوی ای-سروکوآل، شکاف برتری خدمات اندازه گیری شد. روش پژوهش از نظر راهبرد اصلی: کمی؛ از نظر هدف: کاربردی؛ از نظر راهکار اجرایی: میدانی و اسنادی و از نظر تکنیک تحلیلی: توصیفی- زمینه یابی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان ترم سوم و بالاتر دانشگاه پیام نور استان اردبیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 1390-1389، در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مختلف با حجم تقریبی 20000 نفر تشکیل می داد. روش نمونه گیری این پژوهش خوشه ای چند مرحله ای بود. که از بین مراکز دانشگاهی؛ دانشگاه پیام نور مرکز استان، یک مرکز دانشگاهی دیگر و یک واحد به شیوه ی تصادفی انتخاب شد. حجم نمونه ی کلی بر اساس جدول کرجسی- مورگان، با در نظر گرفتن خطای 05/0 = α؛ و خوشه ای بودن روش نمونه گیری، قریب به 500 نفر در نظر گرفته شد که 476 پرسشنامه قابل تحلیل بود. جهت جمع-آوری داده ها از پرسشنامه ی کیفیت خدمات الکترونیکی (ای-سروکوال با پایایی 97/0= α در سطح موجود و 95/0= α در سطح مطلوب) استفاده شد. نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرنوف (704/0= z با 05/0< 703/0p=) نشان داد که توزیع داده ها نرمال است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون t تک نمونه ای تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که وضعیت کیفیت خدمات الکترونیکی در تمامی مؤلفه‌های خدمات و ابعاد آن‌ها به گونه ی معنی داری پایین است. به بیان دیگر در خدمات الکترونیکی دانشگاه پیام نور، شکاف برتری خدمات وجود داشته یعنی دانشجویان از کیفیت خدمات، اظهار نارضایتی نموده اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارتقاء مهارت‌های كارآفريني سرمایه هستان¬نگار با استفاده از پرتال آموزش كارآفريني
    مریم طایفه محمودی مهتاب پیوست مهدیه محسنی محمود خراط سیما بابادی
    امروزه پرتال هاي سازماني نقش کلیدی‌ای در تسري و تجري اطلاعات سازماني در ابعاد و لايه هاي مختلف ايفا می‌کنند. در اين ميان پرتال هاي آموزشي به لحاظ ارتقاء دانش و مهارت كاربران (و کارمندان) سازماني در تحقق كسب و كار كارآفريني از اهميت ويژه اي برخوردارند. با توجه به گستردگي چکیده کامل
    امروزه پرتال هاي سازماني نقش کلیدی‌ای در تسري و تجري اطلاعات سازماني در ابعاد و لايه هاي مختلف ايفا می‌کنند. در اين ميان پرتال هاي آموزشي به لحاظ ارتقاء دانش و مهارت كاربران (و کارمندان) سازماني در تحقق كسب و كار كارآفريني از اهميت ويژه اي برخوردارند. با توجه به گستردگي بومي، تنوع مشاغل در حوزه كارآفريني و نيز پارامترهايي كه به نحوي در فرآيند طراحي اين پرتال ها تأثیرگذارند، ايجاد سازوکاری كه بتواند يك پرتال را از توانمندي قابل ملاحظه اي در ارتقاء مهارت كارآفريني برخوردار سازد، از اولويت ويژه اي برخوردار است. اين مهم ايجاب می‌نماید تا ویژگی‌های لازم براي طراحي موثر اين قبيل پرتال ها مد نظر قرار گيرد. در اين مقاله، رويكردي ارائه می‌شود كه طبق آن ویژگی‌های مورد انتظار در طراحي يك پرتال آموزشي در قالب يك هستان نگار بازنمايي شده و متعاقباً توضيح داده می‌شود كه اين ویژگی‌ها چگونه می‌توانند به تحقق كسب و كار كارآفريني از يكسو، و از سوي ديگر آموزش كارآفريني منجر گردد. در پايان، قابليت رويكرد پيشنهادي در قالب دو سناريوي عملي راه اندازي کسب‌وکار در حوزه كشاورزي و راهنماي نگارش طرح كسب و كار در همبافت آموزش كارآفريني، مورد تحليل و بررسي قرار می‌گیرد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارائه مدلی برای استخراج اطلاعات از مستندات متنی، مبتنی بر متن¬کاوی در حوزه یادگیری الکترونیکی
    احمدآقا کاردان مینا  کیهانی نژاد
    هنگامی که شبکه های کامپیوتری ستون اصلی علم و اقتصاد شد، حجم زیادی از مستندات در دسترس قرار گرفتند. به همین منظور، برای استخراج اطلاعات مفید از روش های متن کاوی استفاده می شود. متن کاوی یک حوزه پژوهشی مهم در کشف اطلاعات ناشناخته، فرضیات، و حقایق جدید به وسیله استخراج اطل چکیده کامل
    هنگامی که شبکه های کامپیوتری ستون اصلی علم و اقتصاد شد، حجم زیادی از مستندات در دسترس قرار گرفتند. به همین منظور، برای استخراج اطلاعات مفید از روش های متن کاوی استفاده می شود. متن کاوی یک حوزه پژوهشی مهم در کشف اطلاعات ناشناخته، فرضیات، و حقایق جدید به وسیله استخراج اطلاعات از اسناد مختلف است. همچنین متن کاوي آشکار کردن اطلاعات پنهان با استفاده از روشي است که در يک طرف توانايي مقابله با تعداد زيادي کلمات و ساختارهايي در زبان طبيعي را نشان مي‌دهد و از طرف ديگر اجازه مديريت ابهام و شک را می دهد. علاوه بر آن، متن کاوی به عنوان داده کاوی متن بیان می شود که معادل با تجزیه و تحلیل متون است و به فرایند استخراج اطلاعات از متن می پردازد و اطلاعات با کیفیت بالا را از میان الگوها و فرایندها استخراج می کند. همچنین به عنوان داده کاوی متن یا کشف دانش از پایگاه داده های متنی شناخته می شود و به فرایند استخراج الگوها یا دانش از اسناد متنی بیان می شود. روش تحقیق در این کار بدین صورت است که ابتدا به بررسي پژوهش‌های انجام شده در حوزه متن کاوی با تأکید بر روش ها و کاربردهای آن در آموزش الکترونیکی پرداخته شد. در طی این مطالعات، پژوهش های مرتبط در حوزه آموزش الکترونیکی طبقه بندی گردیدند. پس از طبقه بندی پژوهش‌ها، مسائل و راهکارهای مرتبط با مسائل مطرح شده در آن کارها، استخراج شدند. در همین راستا، در این مقاله ابتدا به تعریف متن کاوی پرداخته می‌شود. سپس فرایند متن کاوی و حوزه های کاربرد متن‌کاوی در آموزش الکترونیکی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در ادامه روش‌های متن کاوی معرفی شده و تک تک این روش‌ها در حوزه آموزش الکترونیکی مطرح می‌گردد. در انتها ضمن استنتاج نکات مهم مطالعات انجام شده، مدلی جهت استخراج اطلاعات برای بهره‌برداری از روش‌های متن کاوی در یادگیری الکترونیکی پیشنهاد می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - رابطه هوش هیجانی و گرایش به آموزش الکترونیکی در سازمان‌ها مورد مطالعه:کارکنان بانک‌های استان البرز
    بنام قربانی فرد سید شهاب موسوی حسینعلی عزیزیها شهرام  هاشم نیا
    امروزه شاهد حرکت سریع جهان به سمت فضای مجازی هستیم. تجارت، درمان، آموزش و بسیاری از فعالیت‌هایی که روزگاری زمان و هزینه بسیاری را به خود اختصاص می‌داد، امروزه با قرار گرفتن در فضای مجازی منافع بسیاری را به بشر رسانیده است. آموزش که جزء جدایی ناپذیر از انسان است به صورت چکیده کامل
    امروزه شاهد حرکت سریع جهان به سمت فضای مجازی هستیم. تجارت، درمان، آموزش و بسیاری از فعالیت‌هایی که روزگاری زمان و هزینه بسیاری را به خود اختصاص می‌داد، امروزه با قرار گرفتن در فضای مجازی منافع بسیاری را به بشر رسانیده است. آموزش که جزء جدایی ناپذیر از انسان است به صورت الکترونیکی وارد جوامع شده است که افراد و سازمان‌ها رفته رفته در حال گرایش به این نوع آموزش هستند. در این تحقیق به رابطه هوش هیجانی و گرایش به آموزش الکترونیکی در سازمان‌ها پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. ضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه اول 0.76 و پرسشنامه دوم 0.83 می‌باشد که پایایی پرسشنامه‌ها را تایید می‌کند. برای آزمون روایی سؤالات از اعتبار محتوا استفاده شد که به این منظور از نظرات متخصصان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارمندان بانک‌های استان البرز می‌باشد که تعداد 80 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی اسپریمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است که در نهایت تمام فرضیه‌ها به اثبات رسیده و مشخص گردید دو متغیر خود انگیزشی و خودآگاهی، به عنوان متغیر های پیش بینی، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون، برای توضیح تغییرات میزان گرایش کارکنان به پذیرش آموزش الکترونیکی را دارند. پرونده مقاله