• صفحه اصلی
  • اصلاح توام نقص ابیراهی لنز دوربین و خطای خروج از مرکز تصویر با بهره‌گیری از مدل اصلاح شده زرنیک
کد مقاله : 202007118332 بازدید : 631 صفحه: 42 - 27

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط