راهنمای نگارش مقالات

فصلنـامة علمـي-پژوهشي «فنّاوري اطلاعـات و ارتبـاطات ایران»،‌ نشريه­ اي علمي است كه با هدف ايجاد ارتباط ميان پژوهشگران و انديشمندان عرصة فنّـاوري اطلاعـات و اعتـلاي سطح دانـش نظـري ايـن حوزة علمي منتشر مي‌شود. اين فصلنـامه در پـي آن است كه زمينـه­ اي منـاسب را بـراي ارائـة ‌آخرين يافته ­هاي علمي محققان در حوزه ­هاي مختلف فنّاوري اطلاعات در داخـل و خـارج از ايـران پديد آورد

فصلنامه پذيراي مقاله­ هايي اسـت كه حاصل پژوهش هـاي اصيـل نظري،‌ كاربردي و توسعه ­اي در زمينه ­هاي تخصصيِ فنّاوری اطلاعات و فنّاوری ارتباطات باشد، از اين رو از همة‌ پژوهشگران و متخصصان دعوت
مي ­شود تا نتايج تحقيقات خود را براي انتشار به فصلنـامه ارسـال كننـد. درايـن خصـوص اشاره به نكات زير ضروري است

مقاله ­هاي ارسالي به فصلنامه بايد دربرگيرندة‌ نتايج نو در هر يك از حوزه­ هاي تخصصي فصلنامه باشد و نبايد قبلاً ‌در هيچ نشرية‌ ديگري به چاپ رسيـده يـا به طـور همـزمان به سايـر نشريـه­ هاي داخلي و خارجي براي داوري ارسال شده باشد. شايان ذكر است انتشار مقالـة ‌كاملـي كه خلاصـة‌ نتايج آن پيشتر در مجامع علمي ارائه و چاپ شده باشد،‌ بلامانع است

مقاله­ هاي ارسالي به فصلنامه بايد حاوي مطالب جديد و واجد نتايج، ‌روشها، ‌مفاهيـم، ‌كاربـردها يا تركيبي از اين موارد باشد

فصلنامه از مقاله ­هاي مروري، تحليلي و توصيفي (با دعوت از صاحبنظـران برجسته) ‌و نيز نامه به سردبير (در نقد، تحليل و تشريح مقاله ­اي خاص) استقبال مي­كند

مقاله ­ها بايد بتوانند اطلاعات كافي را به خواننـده منتقـل كننـد، ‌از اين رو لازم است حاوي بخش هاي زير باشند

الف- عنوان مقاله: گوياي اصلي ­ترين نكته و يافتة‌ مقاله. طول عنوان نبايد از 15 واژه بيشتر باشد

ب- مشخصات نويسند(گان): شامل نـام و نام خانوادگي، ‌شغل، ‌وابستگي سازمـاني، ‌نشاني پستي و الكترونيكي

ج- چكيده: متني حاوي حداكثر 200 واژه كه بيانگر نكات اصلي مقاله باشد

د- كليـد واژگان: شامـل حداكثـر 5 واژة اصـلي كه بتـوانـد در نمايـه­ گـذاري مقالـه، ‌ويژگي هـاي آن را توصيف كند

ه‍- بدنة‌ مقاله: شامل مقدمه، ‌تبيين مسئلة ‌اصـلي تحقيق، روش كاربـردي براي حل مسئلـه و نتايج آن. اين بخش بايد چنان كامل باشد كه خواننده با مطالعة ‌آن به اقنـاع علمـي دست يابد از سويي لازم است نگارندگان از تطويل كلام بپرهيزند و بخش هاي غير ضروري را از مقاله حذف كنند

و- مراجع: شامل همة ‌كتاب ­ها، ‌مقالـه­ ها، ‌گزارش ها و صفحه­ هـاي وبِ مورد استنـاد در مقالـه

يادآوري1: شكلها،‌ جدولها و مراجع بايد به ترتيبي كه در متن آمده­ اند شماره ­گـذاري شـود. عنوان شكل در زير آن و عنوان جدول در بالاي آن ذكر مي­ شود

يادآوري2: در مقاله ­هاي فارسي لازم است همة اصطلاح ­ها، ‌اسـامي و اعداد كاربردي در متن مقاله،‌ جدول­ها و شكل­هـا به زبان فارسي نوشته شود و در صورت نياز معادل فارسي آن در زيرنويس صفحه آورده شود. مبنـاي انتخـاب معـادل فارسـي، ‌مصوّبـات فرهنگستـان زبان و ادب فارسي است

يادآوري3: شيوة‌ نگارش فارسيِ فصلنامه براساس «دستور خط فارسي» مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي است و نگارندگان لازم است اصول نگارش آن را در مقاله رعايت كنند

 مقاله ­هاي دريافتي به هر دو زبان فارسي و انگليسي قابل پذيرش است. فصلنامه شماره هاي ويژه ­اي را به مقاله­ هاي انگليسي زبان اختصاص خواهد داد. به هر حال همة‌ مقاله ­هـا (خواه فارسي، ‌خواه انگليسي) بايد داراي چكيدة ‌دو زبانه باشد

 لازم اسـت نگارندگان مقالة ‌خود را در محيـط MS-Word  به صورت دو ستونه، با فـاصلـة ‌خطـوط 1 (Single) و با قلـم بی­لوتوس (B Lotus) 11 بـراي مقـالة ‌فارسي و Times New Roman 11  (براي مقالة ‌انگليسي) و با رعايت حاشية بالا 3 سانتي­متر، پایین 1 سانتي­متر، چپ 2.5 سانتي­متر، راست 2.5 سانتي­متر و با توجه به نكات بند 4، آماده و به دفتر نشریه ارسال کنند. (در ضمن در صورت امكان،‌ PDF‌ آن را نيز ارسال شود

يادآوري: ضـروري اسـت نشـاني كامـل پستـي والكتـرونيـكي و نيـز شمـاره تلفـن نويسنـدة‌ عهـده ­دار مكاتبات (Corresponding Author) درمقـالة ارسالي معلوم باشد تا امكان ايجاد ارتباط با نگارندگان فراهم آيد

 حق نشر مقاله­ ها براي فصلنامه محفوظ است؛ از اين رو ضروري است نويسندة ‌عهده ­دار مكاتبات به نمايندگي از همة نويسندگان «مجوّز حق ­انتقال نشر» را امضا كند، ‌درغير اين صورت فصلنامه از چاپ مقالة ‌پذيرفته شده معذور است

 هر مقاله پس از بررسـي سردبيـر بـه سـه داور ارسـال مي‌شـود. جمع بنـدي نظـريـات داوران برعهدة‌ سردبير فصلنامه است. فصلنامه حق پذيرش، ويرايش يا ردّ ‌مقاله­ ها را براي خود محفوظ مي ­دارد

 فصلنامه متعهد مي­ شود در ازاي چاپ هر مقاله، ‌تعداد پنج نسخـه از بازچاپ مقالـه (يا پنـج نسخـه از مجله) را براي نويسندة ‌عهده ­دار مكاتبات ارسال كند. ضمنـاً ‌دستـرسي به نسخة‌ الكترونيكي مقاله براي همة‌ نويسندگان مقاله امكان­پذير خواهد بود