فرم تعهد نویسندگان

به نام خدا

فرم تعهد

سردبیر محترم فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

با سلام و احترام

".............................................."نویسندگان مقاله

ضمن ارسال آن جهت بررسي و چاپ در فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران تعهد می ­نمایند

مقاله قبلا در هيچ يك از نشريات كشور به چاپ نرسيده و بطور همزمان براي نشريات داخلی و یا خارجی ديگر ارسال نشده است و تا روشن شدن تكليف قطعی در آن فصلنامه به مجله دیگری ارسال نخواهد شد

آقای / خانم .......................... را (از نویسندگان) به عنوان نویسنده رابط با فصلنامه معرفی نموده و نمایندگی ایشان در کلیه امور مرتبط با این مقاله به ویژه انجام اصلاحات احتمالی را نزد فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران می ­پذیریم

محتواي ارسالي توسط تمامي نويسندگان كه اسم و رتبه علمي ايشان در ذيل ذكر شده مطالعه و تاييد شده است

در جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله کليه اصول اخلاق حرفه­ای مرتبط با موضوع تحقيق از جمله رعايت حقوق مؤلفان و مصنفانه رعايت شده است

در صورت وجود هرگونه تعارض در منافع احتمالی مقاله بین نویسنده/نویسندگان و یا حامیان کار پژوهشی منجر به تهیه مقاله، مسئولیت آن صرفاً به عهده نویسنده/نویسندگان است و فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت

از غیرقابل تغییر بودن اسامی، اطلاعات و ترتیب درج نویسندگان «در تمامی نسخه های اصلی و بازنگری شده» آگاهی داشته و محتواي ارسالي توسط تمامي نويسندگان كه اسم و رتبه علمي ايشان در ذيل ذكر شده مطالعه و تاييد شده و نام هیچ نویسنده­ ای بدون همکاری موثر در تولید این مقاله قید نشده است و از میان نویسندگان ذیل، ردیف شماره ............. به عنوان نویسنده مسئول مقاله (که نامش در مقاله نهایی به عنوان مسئول مقاله درج خواهد شد) معرفی می ­شود.

...........................................:آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول 

امضاء

آدرس دانشگاهی

رتبه علمی

آخرین مدرک

نام و نام خانوادگی

ترتیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام هر فرد به صورت کامل و به آن شکلی که باید در مقاله درج شود نگاشته شود بدون درج عناوین و القاب مثل دکتر، خانم، آقا و

 آدرس دانشگاهی برای هر نویسنده به طور دقیق به صورت "نام گروه یا بخش آموزشی، نام دانشکده یا مرکز تحقیقاتی، نام دانشگاه یا پژوهشگاه، نام شهر، نام کشور" درج شود

هر نویسنده باید مقابل نام خویش را امضاء نماید