• صفحه اصلی
  • پیش بینی خرید محصول در یک فروشگاه آنلاین با طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از داده های جریان کلیک
کد مقاله : A-10-1977-1 بازدید : 25 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط