• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر تکینگی در فناوری بر آموزش و توسعه منابع انسانی با رویکرد آینده‌پژوهی
کد مقاله : A-10-1617-1 بازدید : 28 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط