• صفحه اصلی
  • رائه یک روش ترکیبی برای افزایش دقت پیش بینی در کاهش داده با استفاده ازمدل Rough Set و هوش تجمعی
کد مقاله : A-10-1397-1 بازدید : 8 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط