• صفحه اصلی
  • بهبود جهت گیری ربات متحرک در محیط های پویا با استفاده از یادگیری تقویتی و رویکرد فازی(با تمرکز بر تعداد موانع بالا)
کد مقاله : A-10-1328-1 بازدید : 34 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط