• صفحه اصلی
  • استفاده از شبکه عصبی rbf مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با کلاستر کردن برای مکانیابی خودکار خطا
کد مقاله : A-10-447-2 بازدید : 9 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط