• صفحه اصلی
  • ارائه یک شاخص جدید جهت شناسایی گره‌های فعال و تأثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی به کمک الگوریتم رقابت استعماری
کد مقاله : A-10-741-1 بازدید : 39 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط