• صفحه اصلی
  • تولید نام‌های زیبا و معنادار ایرانی به‌کمک الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی
کد مقاله : A-10-713-1 بازدید : 255 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط