• صفحه اصلی
  • پیش بینی کیفیت صوت بر بستر اینترنت با استفاده از مدلهای فازی ممدانی و الگوریتم ژنتیک
کد مقاله : A-10-593-1 بازدید : 41 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط