• صفحه اصلی
  • یک روش چند عاملی مبتنی بر اولیت برای نرم افزار تشخیص ارقام دستنویس فارسی
کد مقاله : A-10-520-1 بازدید : 44 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط