کامبیز بدیع استاد
k_badie@itrc.ac.ir دکترا
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات